Тұтынушыларда

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫЛАР!

Сіздергеқолайлы болу үшін жалғану үшін (техникалық шарттарды беру үшін) өтінімді келесі тәсілдермен беруге болады:

  1.  «IQala» сайты арқылы (онлайн режимде) немесеАлматыауданы, Қошқарбаевкөшесі, №29 үймекенжайындаорналасқан  «IQala» фронт-кеңсесіне  (№ 3, № 21, № 100 (Экспресс), № 802, № 806 автобустарыжүреді). 
  2. «Астана-АймақтықЭлектржелілікКомпаниясы» АҚ компаниясының сайты арқылыastrec.kz  «Электрменжабдықтаужелілерінеқосылу»     ®     тарауында «Электрменжабдықтаужелілерінежалғануүшінөтінім беру» (онлайн режимде);  
  3. «Астана-АймақтықЭлектржелілікКомпаниясы» АҚ компаниясыныңкеңсесіне, мекенжайы: Есілауданы, Домалақанакөшесі, №9 үй, 21-терезе. 

Қосалқы тұтынушының электрқондырғыларын тұтынушының электржелілеріне жалғануға техникалық шарттарды келісу үшін өтінімді: 

  1. «IQala» сайты арқылы (онлайн режимде) немесеАлматыауданы, Қошқарбаевкөшесі, №29 үймекенжайындаорналасқан  «IQala»  фронт-кеңсесіне  (№ 3, № 21, № 100 (Экспресс), № 802, № 806 автобустарыжүреді). 
  2. «Астана-АймақтықЭлектржелілікКомпаниясы» АҚ компаниясыныңкеңсесінеберугеболады,  мекенжайы: Есілауданы, Домалақанакөшесі, №9 үй, 21-терезе. 

Энергия беруші ұйым және тұтынушы арасындағы теңгерімдік тиесілігі мен пайдалану жауапкершілігін бөлуактісін қайтарәсімдеу үшін өтінімді (тек электр мен жабдықтау желілеріне қосылған қолданыстағы объектілер):

  1. «IQala» сайты арқылы (онлайн режимде) немесеАлматыауданы, Қошқарбаевкөшесі, №29 үймекенжайындаорналасқан  «IQala»  фронт-кеңсесіне  (№ 3, № 21, № 100 (Экспресс), № 802, № 806 автобустарыжүреді). 
  2. «Астана-АймақтықЭлектржелілікКомпаниясы» АҚ компаниясыныңкеңсесінеберугеболады, мекенжайы: Есілауданы, Домалақанакөшесі, №9 үй, 21-терезе. 

 Энергия берушіұйымжәнетұтынушыарасындағырәсімделгентеңгерімдіктиесілігі мен пайдаланужауапкершілігінбөлуактісіне(желіжәнеобъектіиелерініңмөрі мен қолы бар) «Астана-АЭК» АҚ-ныңуәкілеттітұлғасықолқоюүшін:

  1. «Астана-АймақтықЭлектржелілікКомпаниясы» АҚ компаниясыныңкеңсесінетапсырылады, мекенжайы: Есілауданы, Домалақанакөшесі, №9 үй, 21-терезе. 

Өтініштер шаблоны біздіңресмисайтта astrec.kz «Абоненттерге»  ®  «Құжаттар шаблоны» тарауында (жүктеуфункциясымен) орналасқан.